Skip to content

Bode Lux Privacyverklaring

Bode Lux, gevestigd aan Groen-blauwlaan 52, 2718 JA Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.dodgeramtrouwauto.nl/
Groen-blauwlaan 52
2718 JA Zoetermeer

06-45716473
info@dodgeramtrouwauto.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bode Lux verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld een bedrijfsnaam, CV of woonplaats.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bode Lux verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een reactie te geven op een contactaanvraag of sollicitatie

Geautomatiseerde besluitvorming

Bode Lux neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u.

Hoe komen we aan uw gegevens?

We krijgen uw gegevens omdat u deze aan ons doorgeeft via de internetsite of via email en wijzigingen die worden doorgegeven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bode Lux bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages. Je moet zelf ook de facturen van je aankopen goed bewaren.

Waar worden de gegevens opgeslagen?

We slaan je gegevens op in databases en hanteren daarbij altijd strenge beveiligingsmaatregelen. De servers waar deze gegevens worden opgeslagen staan grotendeels in Nederland. Wij hebben geen servers op ons kantoor staan dus bij een fysieke inbraak kunnen geen persoonsgegevens van derden naast die van Bode Lux worden bemachtigd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bode Lux neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje;
Onze CMS en plugins worden regelmatig geüpdatet om de beveiliging van het systeem te waarborgen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bode Lux verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bode Lux en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dodgeramtrouwauto.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bode Lux wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht om wijzingen aan te brengen in het Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig het Privacyverklaring voor een update van ons privacy beleid.

Aanvullende informatie
Indien u een dienst afneemt bij Bode Lux, dient u gegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats aan Bode Lux te verstrekken. Deze gegevens worden in de administratie van Bode Lux opgeslagen. Op basis van de privacywetgeving heeft u als klant het recht de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien en eventueel te laten veranderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar:

Bode Lux
Groen-blauwlaan 52
2718 JA Zoetermeer, Nederland

Of per mail naar info@dodgeramtrouwauto.nl

Bode Lux gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en geeft daarom duidelijk in haar Privacyverklaring aan dat de persoonsgegevens van haar clientèle niet aan derden worden verstrekt. Dit doet Bode Lux alleen wanneer Bode Lux in het kader van haar dienstverlening derden inschakelt, wanneer Bode Lux redenen heeft om de kredietwaardigheid van een cliënt te onderzoeken, of wanneer Bode Lux op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is persoonsgegevens te verstrekken. De privacy van de cliënt staat bij Bode Lux dus hoog in het vaandel. Daarom heeft Bode lux ook Privacy Voorwaarden opgesteld, waarin wordt beschreven op welke wijze Bode Lux met de privacy van haar cliënten omgaat. Bode Lux leeft daarbij te allen tijde de toepasselijke regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens na.

Wanneer u cliënt wilt worden van Bode Lux, dient u een aantal gegevens in te vullen zoals u naam, adres, woonplaats.

  1. Om een dienst te kunnen leveren en factureren heeft Bode Lux bepaalde gegevens van u nodig. Wij vragen daarbij alleen om gegevens die we echt nodig hebben. Bode Lux verzamelt de naam- en adresgegevens van haar clientèle voor de administratie en voor verbetering van de dienstverlening.
  2. Bode Lux is op grond van de Nederlandse wet verplicht de correcte naam- en adresgegevens van haar cliënten te registreren. Een internet provider is namelijk gehouden mee te werken aan justitiële verzoeken met betrekking tot de verstrekking van bepaalde gegevens aan en het aftappen van internetverkeer door autoriteiten.

Tijdens het gebruik van de dienst houden we ook bepaalde gegevens bij. Ook hier gaat het om gegevens die we nodig hebben voor de dienstverlening. Dit zijn de zogenaamde verkeersgegevens, gebruikt voor “het overbrengen van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk of voor de facturering ervan”. Het gaat ons er daarbij niet om te weten wat u op uw website of met uw mail doet.

Back To Top